Karting | Zawody rozegrane na torze Gostyń

Sezon 2014

Sezon 2013

1-16

VI

47

1-16

VI

13

1-15

VI

47

1-28

IV

77

1-28

IV

13

Sezon 2012

1-15

IV

74

1-14

IV

77

1-14

IV

14

Sezon 2011

1-18

IX

61

1-14

VIII

6

1-13

VIII

6

1-12

VI

6

1-11

VI

6

Sezon 2010

1-22

VIII

6

1-21

VIII

6

1-10

VII

5

Sezon 2009

Sezon 2000

2-3

IX

67

24-25

VI

V Runda

Gostyń, 24 - 25 czerwca

90

20-21

V

54