Klasyfikacje

Zawody

11

XI

135

16

IX

13

9

VI

134

1

V

109