2016 | SuperEnduro | Puchar Polski

Klasyfikacje

Klasyfikacje łączne
Klasyfikacja klubowa
Klasyfikacje indywidualne
Młodzik
Licencja B
Licencja C
Kobiety
Master

Zawody

1-26

VI

34

1-25

VI

35

1-5

VI

31

1-24

IV

25

1-23

IV

29