Zawody

1-7

X

mylaps
72

1-1

X

Puchar PZM V Runda

Lipno, 1 października

mylaps
77

1-17

IX

mylaps
74

1-20

VIII

mylaps
18

1-6

VIII

18

1-23

VII

mylaps
21

1-2

VII

mylaps
13

1-25

VI

mylaps
17

1-11

VI

mylaps
76

1-4

VI

mylaps
16

1-28

V

mylaps
17

1-21

V

mylaps
105

1-14

V

mylaps
15

1-14

V

mylaps
12

1-13

V

mylaps
14

1-3

V

mylaps
102

1-30

IV

mylaps
17