Klasyfikacje

Zawody

1-12

X

Puchar PZM XVII Runda

Toruń, 12 października

100

1-11

X

Puchar PZM XVI Runda

Toruń, 11 października

106

1-14

IX

109

1-13

IX

114

1-31

VIII

65

1-17

VIII

72

1-16

VIII

103

1-20

VII

92

1-19

VII

104

1-22

VI

81

1-21

VI

105

1-13

IV

125

1-12

IV

132

1-6

IV

119

1-5

IV

134