Klasyfikacje

Zawody

12

X

Puchar PZM XVII Runda

Toruń, 12 października

100

11

X

Puchar PZM XVI Runda

Toruń, 11 października

106

14

IX

109

13

IX

114

31

VIII

65

17

VIII

72

16

VIII

103

19

VII

104

22

VI

81

21

VI

105

13

IV

125

12

IV

132

6

IV

119

5

IV

134